Grete EliassenWins!

Grete Eliassen 62%

Mimi Knoop 38%

Total Votes: 2975

54166 Total votes throughout the campaign