Country: USA
Age: 22
Gold: 0
Silver: 0
Bronze: 1

Sara Price

2013 Competition History

YearSportDisciplineFinish
X Games 2011Moto XWomen's Enduro X6
X Games 2011Moto XWomen's Moto X Racing4
X Games 2010Moto XWomen's Racing3